Δασικοί χάρτες: Βγαίνουν εκτός οι εκτάσεις με φρύγανα και ασπάλαθους